20.09.2020 – V predmetoch KKV, PCD a ESL sme aktualizovali aplikácie Nariadenie č. 561/2006 a Nariadenie č. 165/2014 novým aktualizujúcim nariadením č. 1054/2020 s účinnosťou od 20.08.2020.


11.05.2020 – Vo výukových aplikáciách ku kurzom PCD nájdete odteraz zapracovaný aj funkčný simulátor digitálneho tachografu v slovenčine. Konkrétne je v aplikácii 165/2014 o záznamových zariadeniach.


26.03.2020 – v predmete REF sme doplnili aplikáciu s vyhláškou č. 208/1991 Z.z. o bezpečnosti práce pri obsluhe a údržbe vozidiel – vyhláška je spracovaná kompletne.


16.03.2020 – v predmete PCP pribudla nová aplikácia s vyobrazením nových dopravných značiek, podľa vyhlášky č. 30/2020 Z.z. o cestnom značení – platná od 01.04.2020


15.2.2020 – V aplikáciách predmetu PCD – Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave – sme aktualizovali legislatívne výukové obsahy v predmete PRÍSTUP NA TRH podľa novej legislatívy, pribudli výukové témy Pravidlá zakladania podnikov v cestnej doprave a Tranzitné režimy TIR.


12.1.2020 – V aplikáciách predmetu PCD – Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave – sme aktualizovali legislatívne výukové obsahy v oblastiach, kde boli zákonmi zmenené. Ide najmä o zmeny v príplatkoch za sviatky, nadčas, noc (Sociálne právo), ďalej zmeny v obchodnom registri (Obchodné právo), sadzieb mýta a poplatkov (OAFRP) a ďalšie zmeny, ktoré nájdete už priamo zakomponované v učive aj otázkach a odpovediach.


28.12.2019 – Všetky elearningové obsahy v našej online učebni sú plne aktualizované na najnovšiu verziu 2020 z hľadiska novelizovaného zákona č.8/2009.


07.11.2019 – V predmete PCD sme dokončili kompletné teoretické aplikácie, záverečné otázky a odpovede ako aj kompletné prípadové štúdie, k príprave na skúšky Odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej nákladnej doprave. Časť aplikácií je v beta verzii, avšak plne funkčné. Ich konverziu do plných výučbových aplikácií budeme realizovať podľa výrobného plánu od januára 2020.


Od 10.10.2019 prebieha rozsiahla výroba teoretických aplikácií v predmete PCD k príprave na skúšku odbornej spôsobilosti v cestnej doprave, podľa zákonných predmetov.


25.08.2019 – V predmetoch PCD a KKV pribudla nová aplikácia – Školenia k Dohovoru CMR


07.08.2019 – dokončili a sprístupnili sme úplne nový predmet >>CEST: Školenia vodičov k cestným kontrolám. Nepostrádateľné informácie o povinnostiach, právach a priebehu cestných kontrol vodičov


12.07.2019 – Sprístupnili sme novú názornú Praktickú aplikáciu k sociálnej legislatíve vodičov. Nájdete v nej mnoho konkrétnych ukážok plánovania jázd, čerpaní prestávok a odpočinkov, grafy, tabuľky, komentáre atď.


01.07.2019 – Začína sa príprava verzie online učebne pre rok 2020. Pripomienky a návrhy k opravám, vylepšeniam či rozšíreniam obsahov a školení nám posielajte na email: info@jvscd.sk.


06.05.2019 – sfinalizovali sme predmet NAKL – upínanie a zabezpečovanie nákladov v CD. Je plne dostupný v online učebni.


K 31.03.2019 sme v predmetoch aktualizovali legislatívne výukové aplikácie zákona č. 56/2012 Z.z. s účinnosťou od 01.04.2019 s rovnako tak aj v predmete TAXI došlo k prepracovaniu a aktualizácii obsahov.


09.03.2019 – v predmete PCD sme aktualizovali otázky a odpovede zo Sociálneho a Obchodného práva podľa aktuálnej legislatívy.


20.01.2019 – v predmete LEG sme aktualizovali legislatívnu knižnicu pre všetky oblasti cestnej dopravy


13.01.2019 – Všetky aplikácie našej online učebne – online školenia pre cestnú dopravu – sú aktualizované na verziu 2019.


18.12.2018 – aktualizovaná aplikácia: Dopravná geografia, navigačné systémy, plánovanie a harmonogramy trás prepráv – v predmete KKV.


04.12.2018 – dokončili a sprístupnili sme aplikáciu Dohoda AETR – práce osádok v nečlenských krajinách EÚ v predmete ESL.


25.11.2018 – dokončili a sprístupnili sme aplikáciu Nariadenie 165/2014EP o tachografoch v EÚ v predmete ESL.


8.11.2018 -vzdelávací systém online učebne úspešne prešiel na moderný zabezpečený protokol https pomocou certifikátov SSL.  Bude ešte bezpečnejší a výkonnejší.


6.11.2018 – V predmete KKV pribudla aplikácia Nariadenie ES č. 556/2006 – harmonizácia sociálnej legislatívy pre vodičov.

12.10.2018 – v predmete KKV pribudli dve výukové aplikácie – Posilňovanie imidžu prevádzkovateľa v CD vodičmi a Otázky a odpovede z konštrukcie a praktickej údržby nákl. vozidiel a autobusov.


9.07. 2018 – V predmete ZBJ v téme Zásady bezp. jazdy doplnené témy alkohol, drogy, v predmete KKV v téme Tech. špecifiká doplnené témy Pruženie vozidiel.  v predmete NVÚ v téme KÚV-automobil doplnené témy Usporiadanie vozidiel (pohon).


05.07.2018 – V predmete KKV pribudla nová aplikácia Rozmery a hmotnosti vozidiel, Nadrozmerná preprava, Spájanie vozidiel.


28.6.2018 – V predmete POM v téme Lekárničky sme aktualizovali legislatívu podľa vyhlášky 134/2018 k zákonu č. 106/2018 Z.z.


26.6.2018 – rozšírené obsahy v predmete KKV v aplikácii Colná problematika, režim TIR a v téme Preprava nákladov obalové techniky a triedy nebezpečnosti látok ADR.


17.06.2018 – zmena hodnotenia v aplikáciách Záverečné otázky v predmete KKV – z hodnotiaceho progresu na overovací.


03.06.2018 – Výrazne sme rozšírili témy v aplikácii Konštrukčné a technické špecifiká nákladných vozidiel a autobusov v predmetoch NVÚ a KKV


01.06.2018 – v predmete KKV pribudli nové aplikácie Dopravná geografiaPraktická prevádzka vozidla v nákl. a aut. doprave


23.05.2018 – Kompletne sme aktualizovali online učebňu v súvislosti s novým zákonom č. 106/2018 a jeho vyhláškou 134/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (platné od 20.5.2018), ktoré nahrádzajú pôvodnú legislatívu č. 464/2009 a 725/2004.


20.05.2018 – Dokončenie aktualizácie (nasadenie panelov médií) v predmetoch PCP, TVV, ZBJ, NVÚ, POM a KKV.

03.05.2018 – Došlo k rozsiahlej aktualizácii vzdelávacieho systému online učebne + oprava a vyladenie niektorých funkcií.


15.4.2018 – Rozšírili sme na výrazne podrobnejšie názvy aplikácií online učebne – pre zrýchlenie orientácie, aké témy sa v ktorej aplikácii nachádzajú.


3.4.2018 – V predmete PCP sme vylepšili obsahy k témam Dopravné značky, osobitné označenia, park. preukaz.


18.03.2018 – V predmete KKV v téme Konštrukčné a technické špecifiká – nákladné vozidlá a autobusy sme doplnili obrazový materiál.


06.03.2018 – V predmete PCD sme doplnili témy:- Prípadové štúdie, Dokumenty, dohody a dohovory v cestnej doprave


09.02.2018 – V predmete PCP vylepšená aplikácia § 3 až 8 a 137 Všeobecné povinnosti ÚCP  (panel médií)


05.02.2018 – V predmete PCP vylepšená aplikácia § 1_2 Základné pojmy  (panel médií)


04.02.2018 – V predmete PCP prepracovaná aplikácia Skupiny VO, Kategórie vozidiel


22.01.2018 – V predmete INST pribudli 4 nové aplikácie k teóriám a praxi digitálneho vzdelávania pre inštruktorov autoškôl.


19.01.2018 – V predmete PCP vylepšené aplikácie 3D animované križovatky.


14.01.2018 – v predmete KKV nový videoseriál TRUCK MARTIN – praktické rady od profesionála začínajúcim kamionistom.


02.01.2018 – Sprístupnený nový predmet REF: Školenia vodičov referentských vozidiel – povinné zo zákona 124/2006. >>viac


04.12.2017 – pribudol nový predmet Odborná spôsobilosť ved. dopravy a prevádzkovateľa v taxislužbe. Kompletné oficiálne otázky a odpovede + prípad. štúdie. >>viac


15.10.- 31.12.2017 – update všetkých aplikácii online učebne na v. 4.0.0118 pre rok 2018


17.11.2017 – V predmete KKV – drobné opravy v cvičných záverečných testoch


13.10.2017 – V predmete KKV – Pribudla nová aplikácia Riziká v cestnej doprave – kriminalita, pašovanie osôb, BOZP, nehody


01.10.2017 – V predmete TVV – V aplikácii Jazdi hlavou, JISCD, pribudlo 14 nových videofilmov z oblastí dopravnej výchovy a bezpečnej jazdy – verzia 4.0 pre rok 2018.


24.09.2017 – V predmete NVÚ – Pribudla nová aplikácia Druhy a delenie cestných vozidiel – verzia 4.0 pre rok 2018.


15.09.2017 – V predmete KKV – Pribudla nová aplikácia Retardéry a odľahčovacie brzdy pre nákladné vozidlá a autobusy – verzia 4.0 pre rok 2018.


10.09.2017 – V predmete NVÚ – Pribudla nvá aplikácia Otázky a odpovede – Konštrukcia a údržba vozidla – pre skupiny C, D, E, T, verzia 4.0 pre rok 2018.

07.09.2017 – V predmete TVV – Výrazne vylepšené a doplnené obsahy Teória vedenia vozidla – osobný automobil. Verzia 4.0. pre rok 2018


02.09.2017 – V predmete NVÚ – Výrazne vylepšené a doplnené obsahy Konštrukcia a údržba – osobný automobil (+ virtuálne modely) a dvoch aplikácií Otázky a odpovede k príprave na skúšky z NVÚ. Verzia 4.0. pre rok 2018


18.08.2017 – V predmete LEK – Lektorské kurzy pre inštruktorov AŠ sme pridali prvý zo série cvičných testov k inštruktorskej skúške (120 otázok).


02.08.2017 – V predmete LEK – Lektorské kurzy pre inštruktorov AŠ sme doplnili a aktualizovali všetky 4 aplikácie k vzdelávaniu dospelých.


07.07.2017 – V predmete UCE – Učebnice pre autoškoly sme rozdelili pôvodne spoločnú učebnicu pre autoškoly do piatich samostatných ebookov pre lepšiu prehľadnosť – PCP, KRI, ZNA, TVV a NVÚ


02.07.2017 – V predmete KKV doplnené do kurzu Úvod do prepravy nákladov, ATP a ADR ďalšie témy: Postupy a zásady pri nakladaní tovarov, Povinné doklady – vodič, osádka, vozidlo, náklad – verzia 3.1.0717


01.07.2017 – Do predmetu KKV doplnené ebooky Príručka ES k upevňovaniu nákladov, Príručka k dohode ADR a Príručka k dohode ATP – verzia 3.1.0717


20.06.2017 – Do predmetu KKV pridaná nová aplikácia Optimalizácia spotreby paliva – vodičské zručnosti, technický stav vozidla, prevádzkové pomery  – verzia 3.1.0617


17.06.2017 – Do predmetu ZBJ pridaná nová aplikácia Videoseriál – Jazdi hlavou (BECEP, 16 častí)  a v predmete KKV nová aplikácia Motivácia vodičov z povolania k práci, profesii a vzdelávaniu  – verzia 3.1.0617


13.06.2017 – Pridaná nová aplikácia Zdravotné a psychické aspekty práce vodiča z povolania (KKV)  – verzia 3.1.0617


04.06.2017 – Update obsahov v kurze Preprava osôb a batožiny (KKV): batožina, lístky, škody, zodpovednosť – verzia 3.1.0617


03.05.2017 – V 13 aplikáciách s dopravnými značkami v predmete PCP doplnené rozbočovacie menu pre rýchly prístup k akejkoľvek značke – update na verziu 3.1.0417


27.04.2017 – V predmete TVV v aplikácii Autocvičisko – vzorová jazda sú aktualizované a doplnené interaktívne náčrty situácií.


9.4.2017 – V predmete Kurzy KKV pribudol 10-dielny vzdelávací videoseriál k zelenej jazde GREEN TRUCK – pre ND aj AD


6.4.2017 – Skompletizovaných 8 nových aplikácií – záverečné testové otázky ku kurzom KKV, spolu 760 otázok